KWW Małgorzaty Adamczak - wybory samorządowe 2018

KANDYDACI DO RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
MARZENA ADAMCZAK
Kandydatka do Rady Powiatu Kościańskiego
Nr 2 na liście KW Stowarzyszenie Aktywny Samorząd

Jako Radna Powiatowa będę działać w dziedzinach:

- Edukacji
kształcenie dedykowane – program budowy klas branżowych w porozumieniuz przedsiębiorcami, a także wspieranie uzdolnionej młodzieży i współpraca między szkołami

- Sportu, kultury i organizacji pozarządowych
zwiększenie środków finansowych na konkursy dla organizacji pozarządowych oraz ułatwienie procedur w pozyskiwaniu dotacji na działania z zakresu sportu i rekreacji. Wprowadzenie programu „Kluby Powiatu”.

- Ochrony przeciwpowodziowej
bieżący monitoring i współpraca z Gospodarstwem Państwowym Wody Polskie, koordynacja prac melioracyjnych w powiecie.

- Ochrony Środowiska
rozwój programu likwidacji azbestu na terenie powiatu, podejmowanie działań promujących programy gospodarki niskoemisyjnej, podjęcie działań w celu przyłączenia do sieci gazociągowej miejscowości, które jej nie posiadają, zadbanie o tereny zielone (parki, skwery) w celu stworzenia miejsc do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych

- Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej
aktywizacja osób wykluczonych społecznie (niepełnosprawnych i seniorów), rozwój poradnictwa rodzinnego

- Ochrony Zdrowia
podjęcie starań o rozbudowę oferty bezpłatnych usług w gabinetach rehabilitacyjnych oraz programów profilaktyki zdrowotnej, zwiększenie dostępności lekarzy specjalistów w szpitalu powiatowym oraz rozbudowę bazy Pogotowia Ratunkowego.

- Rozwoju i Promocji Powiatu
promocja gmin Powiatu Kościańskiego, terenów inwestycyjnych na targach ogólnopolskich i międzynarodowych, skoordynowana wspólna promocja turystyczna, wykorzystanie zaniedbanych zabytków do celów społecznych i turystycznych

- Dróg Powiatowych i transportu publicznego
kontynuacja przebudowy, budowy i remontów dróg na terenie powiatu, stworzenie Planu Modernizacji Infrastruktury Drogowej, kontynuacja budowy sieci ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Kościańskiego i połączenie ich z ościennymi powiatami oraz stworzenie bezpiecznych przejść dla pieszych.
W wyborach na Burmistrza Śmigla popieram kandydaturę Małgorzaty Adamczak.

W wyborach do Rady Miejskiej Śmigla popieram kandydatów z listy KWW Małgorzaty Adamczak.