KWW Małgorzaty Adamczak - wybory samorządowe 2018

KANDYDACI DO RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
ALBERT PELEC
Kandydat do Rady Powiatu Kościańskiego
Nr 3 na liście KW Stowarzyszenie Aktywny Samorząd

Jako Radny Powiatowy będę działać w dziedzinach:

- Edukacji
kształcenie dedykowane – program budowy klas branżowych w porozumieniu z przedsiębiorcami, a także wspieranie uzdolnionej młodzieży

- Sportu, kultury i organizacji pozarządowych
zwiększenie środków finansowych na konkursy dla organizacji pozarządowych oraz ułatwienie procedur w pozyskiwaniu dotacji na działania z zakresu sportu i rekreacji. Wprowadzenie programu „Kluby Powiatu”.

- Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej
aktywizacja osób wykluczonych społecznie (niepełnosprawnych i seniorów), rozwój poradnictwa rodzinnego

- Ochrony Zdrowia
rozbudowa oferty bezpłatnych usług w gabinetach rehabilitacyjnych oraz programów profilaktyki zdrowotnej, podjęcie starań o zwiększenie dostępności lekarzy specjalistów w szpitalu powiatowym, rozbudowa bazy Pogotowia Ratunkowego.

- Rozwoju i Promocji Powiatu
Starostwo Powiatowe jako partner samorządów gminnych, koordynator i inicjator przedsięwzięć służących wszystkim samorządom wchodzącym w skład powiatu, skoordynowana wspólna promocja turystyczna, tworzenie i rozwijanie tematycznych szlaków turystycznych, np. kościołów, folwarków, szlaku dworów i pałaców, szlaku pomników przyrody, promocja gmin Powiatu Kościańskiego, terenów inwestycyjnych na targach ogólnopolskich i międzynarodowych

- Aktywizacji lokalnego rynku pracy
Powiatowy Urząd Pracy jako instytucja wspierająca pracodawców, aktywne poszukiwanie kandydatów na staże i praktyki

- Dróg Powiatowych i transportu publicznego
kontynuacja przebudowy, budowy i remontów dróg na terenie powiatu, stworzenie Planu Modernizacji Infrastruktury Drogowej, kontynuacja budowy sieci ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Kościańskiego i połączenie ich z ościennymi powiatami, pozyskanie nowych środków finansowych dla powiatu ze źródeł zewnętrznych, uruchomienie i koordynacja komunikacji publicznej na terenie powiatu – bezpłatna dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz seniorów


W wyborach na Burmistrza Śmigla popieram kandydaturę Małgorzaty Adamczak.

W wyborach do Rady Miejskiej Śmigla popieram kandydatów z listy KWW Małgorzaty Adamczak.