KWW Małgorzaty Adamczak - wybory samorządowe 2018

KANDYDACI DO RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
SYLWIA KONIECZNA
Kandydatka do Rady Powiatu Kościańskiego
Nr 5 na liście KW Stowarzyszenie Aktywny Samorząd

Jako Radna Powiatowa będę działać w dziedzinach:

- Edukacji
kształcenie dedykowane – program budowy klas branżowych w porozumieniu z przedsiębiorcami, a także wspieranie uzdolnionej młodzieży


- Sportu, kultury i organizacji pozarządowych
zwiększenie środków finansowych na konkursy dla organizacji pozarządowych oraz ułatwienie procedur w pozyskiwaniu dotacji na działania z zakresu sportu i rekreacji. Wprowadzenie programu „Kluby Powiatu”.

- Ochrony przeciwpowodziowej
bieżący monitoring i współpraca z Gospodarstwem Państwowym Wody Polskie, koordynacja prac melioracyjnych w powiecie.

- Ochrony Środowiska
rozwój programu likwidacji azbestu na terenie powiatu, podejmowanie niezbędnych działań sprzeciwiających się planom wydobycia węgla brunatnego na terenie powiatu

- Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej
aktywizacja osób wykluczonych społecznie (niepełnosprawnych i seniorów), rozwój poradnictwa rodzinnego

- Ochrony Zdrowia
rozbudowa oferty bezpłatnych usług w gabinetach rehabilitacyjnych oraz programów profilaktyki zdrowotnej, podjęcie starań o zwiększenie dostępności lekarzy specjalistów w szpitalu powiatowym, rozbudowa bazy Pogotowia Ratunkowego.

- Rozwoju i Promocji Powiatu
promocja gmin Powiatu Kościańskiego, terenów inwestycyjnych na targach ogólnopolskich i międzynarodowych, skoordynowana wspólna promocja turystyczna

- Dróg Powiatowych i transportu publicznego
kontynuacja przebudowy, budowy i remontów dróg na terenie powiatu, stworzenie Planu Modernizacji Infrastruktury Drogowej, kontynuacja budowy sieci ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Kościańskiego i połączenie ich z ościennymi powiatami, pozyskanie nowych środków finansowych dla powiatu ze źródeł zewnętrznych, uruchomienie i koordynacja komunikacji publicznej na terenie powiatu – bezpłatna dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz seniorów

W wyborach na Burmistrza Śmigla popieram kandydaturę Małgorzaty Adamczak.

W wyborach do Rady Miejskiej Śmigla popieram kandydatów z listy KWW Małgorzaty Adamczak.